บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


นางกุสุมา  โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
0899375879นายบุญเติม  ปัญญาสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
0848871951นายเสนอ  เวียงบาล
นิติกร
0856095467นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคล
0873745815นางสาวดวงนภา  เหล่าม่วง
นักทรัพยากรบุคคล
0831421739นางอารีรัตน์  ชนะเกตุ
นักทรัพยากรบุคคล
0834176598นางสาวจารุณี  วงศ์น้ำคำ
นักทรัพยากรบุคคล
0872227221นางสาวอัญชลี  วงศ์แสน
นักทรัพยากรบุคคล
0845158055นายรัตนชัย  ทับมะโร
นักทรัพยากรบุคคล
0984147399นางวรรณกุล  ลอยคลัง
นักทรัพยากรบุคคล
0818733404